IMG_1952.JPG
Dilli, Hinduisticky chram Laxmi Narayan
IMG_1969.JPG
Dilliske ulice
IMG_1980.JPG
Dilli, pevnost Red fort
IMG_2064.JPG
Leh, spravni mesto Ladakhu
IMG_2075.JPG
Mesita v Lehu
IMG_2147.JPG
Nubra valley
IMG_2176.JPG
Hundar, volne se pasouci velbloudi
IMG_2232.JPG
Jeden z mnoha skvostu zdejsiho vozoveho parku - nakladak Tata
IMG_2248.JPG
Leh
IMG_2269.JPG
Stok
IMG_2311.JPG
BC pod Stok Kangri
IMG_2328.JPG
"Idealni" pocasi pro vrchol. Stok Kangri
IMG_2415.JPG
Kasmir
IMG_2487.JPG
Kasmirsky pastevec
IMG_2542.JPG
Udoli Gadsar, botanikuv raj
IMG_2557.JPG
V pastevecke chysi
IMG_2558.JPG
Mistni krasavice
IMG_2590.JPG
U jezera Satsar, Kasmir
IMG_2614.JPG
Na noclehu v cikanskem dome
IMG_2640.JPG
V nakladaku ne ceste zpet do Ladakhu
IMG_2670.JPG
Vyprahly Ladakh
IMG_2676.JPG
Lamayuru gompa
IMG_2693.JPG
Lamayuru
IMG_2737.JPG
Zlepsovani mistni infrastruktury
IMG_2738.JPG
Sklizen, Shila
IMG_2742.JPG
Jedno z 30ti brozeni ledovcove ricky Shila
IMG_2778.JPG
V sedle Yogma La (4700 m)
IMG_2795.JPG
Scenerie u vesnicky Kanji
IMG_2834.JPG
Mistni pastevec, Kanji
IMG_2854.JPG
Cestou do sedla Kanji
IMG_2883.JPG
Pohled z Kanji La (5150 m)
IMG_2922.JPG
Pohostinni mnisi v Rangdum gompe
IMG_2951.JPG
Okoli Rangdumu
IMG_2968.JPG
Padum, hlavni mesto Zanskaru
IMG_2993.JPG
Bardan gompa z roku 1300
IMG_3014.JPG
Mladi mnisi v Mune
IMG_3017.JPG
Pracovni ceta
IMG_3054.JPG
Krkolomne stezky Zanskaru, Char
IMG_3070.JPG
Vesnicka Tetha, Zanskar
IMG_3090.JPG
Dopravni zacpa ;-)
IMG_3097.JPG
Zanskarska divka, Tanze
IMG_3119.JPG
Suseni cihel, Kargyak (surya.cz)
IMG_3131.JPG
Yak
IMG_3136.JPG
V kuchyni u Tashi Tentopa
IMG_3170.JPG
Shingo La (5091 m)
IMG_3188.JPG
Typicka stavba silnice, Himachal Pradesh
IMG_3196.JPG
Ridici nakladaku, Darcha
IMG_3283.JPG
Posvatne kravy, Dilli
IMG_3322.JPG
V zahradach Lodi, Dilli
IMG_33221.JPG
Dilliske poulicni pochoutky
IMG_3337.JPG
Lodi Gardens, Dilli